Zorg

Hoe werkt de zorg op onze school?

Wij baseren ons zorgbeleid op het zorgcontinuüm:

Hierin zijn duidelijk 4 fases te onderscheiden:

Fase 0: de preventieve basiszorg

 • Deze wordt volledig geboden door de klasleerkracht.
 • Hierin vindt men het veilige klasklimaat terug, aangepaste oefeningen, duidelijke rapportering ,...
 • De leerlingen worden hierbij gehoord aan de hand van losse gesprekken en kindcontacten.
 • De ouders worden betrokken via de agenda en de oudercontacten.

Fase 1: verhoogde zorg

 • Dit is een samenwerking tussen de klasleerkracht en de zorgcoördinator.
 • We zoeken samen naar materiaal, nemen de kinderen individueel of in kleine groepjes,...
 • De leerlingen bespreken bij juf Anja wat ze daar zullen doen en waarom ze apart genomen worden...
 • De ouders worden niet steeds vooraf op de hoogte gesteld dat er iets niet volledig loopt zoals verwacht, omdat dit tot het aanbod van de school behoort. Op oudercontacten wordt er ook samen gekeken naar wie waar kan ondersteunen.
 • De hulp die geboden wordt in deze fase, kan van heel korte duur zijn, het bijwerken na ziekte e.d. zitten ook hierin verweven.

Fase 2: uitbreiding van zorg

 • Vanaf deze fase starten we met een MDO, wat wil zeggen dat leerkracht, zorgcoördinator, CLB - medewerker, ouders en externe begeleiders samenkomen om het probleem grondig uit te rafelen, te zoeken naar de noden van het kind en de ondersteuningsbehoeften van leerkracht en ouders.
 • Hierbij worden leerstoornissen meestal ook vastgesteld
 • En kunnen kinderen beroep doen op StiCoRDi - maatregelen.

Fase 3: Individueel aangepast curriculum

 • Er kan met het schoolteam beslist worden om een aangepast programma voor het kind op te stellen. Hiervoor wordt een verslag opgesteld.
 • Met dit verslag kan een kind ingeschreven worden in het Buitengewoon Onderwijs of onder ontbindende voorwaarden in het gewoon onderwijs.
 • Dit heeft wel gevolgen voor het behalen van het getuigschrift.

Wie werkt er aan 'zorg' op onze school?

Klasleerkracht

De juf/meester uit de klas werkt 'zorg' uit in haar/zijn eigen klas. Het zorgteam kan hen hierbij helpen. De klasleerkracht observeert de kinderen en kan zo het zorgteam op de hoogte houden bij moeilijkheden . Hij/zij zorgt ook voor een leuke klasinrichting en vult de materialen in de klas aan, aan de noden van het kind.

Zorgcoördinator / zorgjuf

Onze zorgjuf op school is juf Anja . Zij neemt kinderen die het moeilijker hebben met bepaalde onderwerpen even bij haar. Dit kan zowel individueel als in kleine groepjes. Men kan terecht bij juf Anja als de kinderen leerproblemen hebben of als ze thuis sociale problemen hebben.

Leerkracht differentiatie

In kleuter en lager zijn er leerkrachten differentiatie die de klasgroep in kleinere groepen verdelen om het leerproces intenser te maken.

Met de instaplestijden worden kleuterleidsters ingezet in verschillende klassen, afhankelijk van de grootste noden!

Wie geeft de school extra ondersteuning bij zorg?

CLB

Onze school werkt samen met het 'Centrum voor leerlingenbegeleiding'. Zij begeleiden de kinderen, maar ook ouders, leerkrachten en directie. De mensen van het CLB kunnen je eveneens informatie geven.

Logopedisten

Kinderen met leerproblemen en - stoornissen kunnen extra hulp gebruiken en maken meestal een goede vooruitgang als ze individueel begeleid worden... Omdat wij als school met alle partijen vooruit willen, proberen wij om een zo goed mogelijk contact met logopedisten te onderhouden... (een lijst met samenwerkende logopedisten ligt ter beschikking bij juf Anja)

Revalidatiecentrum

Onze school werkt samen met verschillende revalidatiecentra uit de buurt. U kan hier terecht met ernstigere problemen. Zij doen onderzoeken en zoeken de juiste diagnose. Nadien kijken ze of uw kind in aanmerking komt om in hun centrum een behandeling te starten. Kinderen die volgende aandoeningen hebben kunnen in aanmerking komen voor een behandeling:

 • ADHD
 • autismespectrumstoornissen
 • gehoorstoornissen
 • complexe leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen
 • ...

Kinesisten en ergotherapeuten

Deze werken meestal in het revalidatiecentrum of zelfstandig. Zij helpen kinderen die het moeilijk hebben met motorische vaardigheden. Dit kan gaan om moeilijkheden bij de pengreep of het schrijven, concentratie en werkproblemen of om moeilijkheden zoals stappen of problemen bij de voorkeur van rechts en links.

Ondersteuningsnetwerk

Een leerkracht met roots in het buitengewoon onderwijs komt naar onze school, om kinderen die het wat moeilijk hebben bij te staan. Zij zitten ofwel achteraan in de klas, samen met het kind ofwel nemen zij het kind even apart in een andere ruimte. Samen met de kinderen nemen zij ook de lessen door maar op een aangepaste manier zodat het kind zijn extra zorg krijgt aan zijn noden. Op een manier die voor het kind het beste is.

Ouders

Ouders kunnen thuis heel veel belangrijke informatie zien van hun eigen kind. Het is belangrijk die informatie dan aan onze zorgjuf door te geven. Maar ouders kunnen ons ook altijd contacteren als ze zelf vragen hebben.

Contactgegevens

Onze school:

Basisschool Sint-Hendrik 
Oostkouterlaan 7
9800 Petegem-aan-de-Leie (Deinze)
Tel: 09/386 29 79
e-mail: directie@shpetegem.be
Directeur: Veronique Mesure

Zorgcoördinator:

Juf Anja Wauters
Je kan haar elke dag op de school bereiken van: 
8.15u tot 17 u (op maandag en dinsdag)
8.15u tot 12 u (op woensdag)
8.15u tot 16 u (op donderdag)
8.15u tot 15.35 u (op vrijdag)
Tel: 09/386 29 79 en vragen naar juf Anja Wauters
e-mail: anja.w@shpetegem.be

CLB van onze school:

Vrij CLB Deinze 
Kattestraat 22
9800 Deinze
Tel. 09/381 06 80
Fax. 09/380 19 47
E - mail : info@vclbdeinze.be
Contactpersoon: Mevr. Hilde Notte 
E - mail: hilde.notte@vclbdeinze.be